Welk een vriend is onze Jezus

Flourish Light by Aramisdream 2

1   Welk een vriend is onze Jezus, 

 die in onze plaats wil staan! 

 Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

 altijd vrij tot God mag gaan. 

 Dikwijls derven wij veel vrede, 

 dikwijls drukt ons zonde neer, 

 juist omdat wij ’t al niet brengen 

 in ’t gebed tot onze Heer. 

 

2   Leidt de weg soms door verzoeking, 

 dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

 gaan wij dan met al ons strijden, 

 tot Hem die verlossing geeft. 

 Kan een vriend ooit trouwer wezen 

 dan Hij, die ons lijden draagt? 

 Jezus biedt ons aan genezing; 

 Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 

 

3   Zijn wij zwak, belast, beladen 

 en terneer gedrukt door zorg, 

 dierb’re Heiland, onze toevlucht

 Gij zijt onze Hulp en Borg.

 Als soms vrienden ons verlaten, 

 gaan wij biddend tot de Heer; 

 In zijn armen zijn wij veilig, 

 Hij verlaat ons nimmermeer.