Een hemeltroon

Er is een hemeltroon,
voor Jezus, Mensenzoon,
waar heel Gods volk van overal
eens komen zal.

Wij zullen voor Hem staan
van elke smet ontdaan. Flourish Light by Aramisdream 2
Gered, gereinigd door het Lam,
dat tot ons kwam.

Het zal er prachtig zijn.
God schenkt ons nieuwe wijn.
Wij leven voor zijn aangezicht in stralend licht.

“Aan U is alle macht, dank, wijsheid, eer en kracht ” ,
zo wordt Hij met gejuich begroet .
Het komt Hem toe.

Waar Hij de tranen droogt,
de overwinnaar wordt verhoogd,
daar zijn wij ‘kind aan huis’, voor altijd thuis.

Wij zingen met één stem
een liefdeslied voor Hem.
Dan zingen wij een liefdeslied voor Hem
die dan regeert met majesteit, in eeuwigheid.

slot: Het Lam regeert in eeuwigheid, in eeuwigheid